Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri ile Ekonomik Güven Endeksi öne çıkmıştır. Diğer taraftan Girişimcilik Haftası nedeniyle TÜİK, Girişimcilik İstatistiklerini açıklamıştır.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

 

 • 2018 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 12,5 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 38 oranında artarak 21,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • Dış ticaret açığı 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 108,8 oranında artarak -9,7 milyar Dolar olmuştur.
 • İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Ocak ayında yüzde 72,1 iken 2018 yılı Ocak ayında yüzde 57,9’a gerilemiştir.
 • Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı 2018 yılı Ocak ayında yüzde 10,1 oranında artışla 11,5 milyar Dolar, ithalatı ise yüzde 42,2 oranında artışla 17,2 milyar Dolar olmuş ve imalat sektörü Ocak ayın dış ticaret açığına -7,1 milyar Dolar olumsuz etkide bulunmuştur.
 • Sektörel olarak balıkçılık dışındaki tüm sektörlerde dış ticaret açığı verilmiştir.
 • Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu 2018 yılı Ocak ayında yüzde 12,2 oranında artışla yaklaşık 6 milyar Dolar olmuştur. Ara malı ithalatı ise aynı dönemde yüzde 40,6 oranında artarak 16,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • İmalat sektörü ile genel olarak ara mal grubundaki dış ticaret dengesi üretimde dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak kronik dış ticaret açığının nedenini ortaya koymaktadır.
 • Teknoloji grupları bakımından ise ihracatta en küçük grup yüzde 3,3 ile yüksek teknolojili ürünler olmuştur.
 • Bölgeler itibarıyla bakıldığında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 oranında artarak 6,5 milyar Dolar olurken Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde 34,3 oranında artarak 6,9 milyar Dolar olmuştur. Buna göre 2017 yılı Ocak ayında dış ticaret fazlası verilmişken 2018 yılı Ocak ayında açık verilmiştir.
 • Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde Ocak ayında yalnızca İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden dış ticaret fazlası sağlandığı görülmüştür.

 

Ekonomik Güven Endeksi

 

 • Ekonomik güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak 103 değerine düşmüştür.
 • Endeksin 100 baz puanın üzerinde olması olumlu bir görünüme işaret etmekle birlikte tüketici güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi sırasıyla 72,3 ve 83,8 değerleri ile 100 baz puanın altında kalarak olumsuz görünüme işaret etmektedir.

 

İşgücü Girdi Endeksleri

 

 • Sanayi İşgücü Girdi Endeksi, ülke ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahip olan   sanayi   sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli girişimlerin çalışanlar sayısı ve çalışılan saat sayısında ve brüt ücret-maaş yapısında meydana gelen gelişmelerin belirlenebilmesi, dönemler ve yıllar arasındaki değişimlerin izlenebilmesi için hesaplanmaktadır.
 • Sanayi İşgücü Girdi Endeksine göre 2017 yılında sanayi sektöründeki istihdam verilen önemli kredi ve istihdam teşviklerine rağmen yalnızca yüzde 0,2 oranında artmış çalışılan saatte ise bir artış sağlanamamıştır.
 • Sanayi sektöründe ücret-maaş artışı 2017 yılında yüzde 12,5 oranında gerçekleşmiştir.
 • İnşaat İşgücü Girdi Endeksi ile inşaat sektöründeki istihdam, çalışılan saat, brüt ücret ve maaş bilgilerinin elde edilerek, bu sektörün zaman içerisindeki gelişiminin takibi amacıyla dönemler ve yıllar itibariyle sektördeki değişimin izlenebilmesi amaçlanmaktadır.
 • 2017 yılında inşaat sektöründe istihdam yüzde -9,2 oranında, çalışılan saat ise yüzde -8,9 oranında azalmıştır. Bu durum inşaat sektörü güven endeksindeki olumsuz görünüm ile uyumludur.
 • İnşaat sektörü brüt ücret-maaş ise 2017 yılında yüksek enflasyona rağmen yüzde 3,7 oranında artış göstermiştir.

 

Girişimcilik İstatistikleri

 

 • TÜİK, her yıl Mart ayının ilk haftasında girişimciliği özendirmek ve iş kurma kabiliyetine sahip girişimcilere duyulan ihtiyaca dikkat çekmek amacıyla kutlanan Girişimcilik Haftasında, girişimcilik istatistiklerini yayınlamaktadır. Bu kapsamda 2014-2016 dönemine ilişkin Girişimcilik İstatistikleri yayınlanmıştır.
 • Doğum (açılan); önceki 2 yılda aktif olmayıp son yılda en az 1 ücretli çalışan ile aktif hale gelen işveren girişimleri, ölüm (kapanma) ise 2 yıl önce en az 1 ücretli çalışan ile aktif olup son 2 yılda ücretli çalışanı olmayan yahut kapanan işveren girişimleri ifade etmektedir.
 • 2016 yılında en az 1 ücretli çalışanı olan işveren girişimlerin doğum (açılma) oranı yüzde 13 olmuştur. Bunlar yüzde 6 oranında istihdam yaratmıştır.
 • 2014 yılında aktif iken ölen (kapanan) işveren girişimlerin oranı ise yüzde 11,5 olmuştur. Kapanan işveren girişimleri nedeniyle yüzde 5,9 oranında istihdam kaybı olmuştur.
 • 2015 yılında açılan işveren girişimlerin yaklaşık yüzde 83’ü faaliyetlerine devam ederken yüzde 17’si kapanmış ya da çalıştırdığı personeli çıkarmıştır.
 • Sektörel olarak bakıldığında en çok doğum (açılma) ve ölüm oranları sırasıyla toptan ve perakende ticaret ile imalat sektörlerinde yaşanmıştır.
 • Kurulan girişimlerin hukuki durumuna bakıldığında girişimlerin, yüzde 71,3’ü ferdi mülkiyet yüzde 19,2’si ise limited şirkettir.
 • Yaş grupları itibarıyla tarım dışı sektörlerdeki işverenlere bakıldığında en büyük grubu yüzde 36,7 ile 35-44 yaş grubu oluşturmakta bunu yüzde 25,9 ile 45-54 yaş grubu takip etmektedir.
 • Eğitim grupları itibarıyla tarım dışı sektörlerdeki işverenlere bakıldığında en büyük grubu yüzde 28,6 ile ilkokul mezunları oluşturmakta bunu yüzde 27,8 ile yüksekokul mezunları izlemektedir. Yüksekokul mezunlarının payı bir önceki yıla göre 1,2 puan artmış ilkokul mezunlarının payı ise 1,5 puan azalmıştır.
 • İşverenlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında 2016 yılında erkelerin oranı yüzde 91, kadınların oranı yüzde 9 seviyesinde kalmıştır. Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı konusundaki olumsuz durum işveren olma bakımından da kendisini göstermiştir.