(Hazırlayan: Derya Tümeğ)

YÖNETİCİ ÖZETİ

 

Türk halkının sığınmacı/mülteci algısını tespit etmek amacıyla hazırlanan bu raporda ve saha çalışmasında öncelikle göç kavramıyla ilgili temel tanım ve kuramsal çerçeve ele alınmıştır.

Bu bağlamda ilk bölümde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yer alan göçün tanımından faydalanılmış ve göç olgusu sınıflandırılarak incelenmiştir. Göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramları açıklanmış ve temel farklılıkları aydınlatılmıştır. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yer alan uluslararası koruma çeşitlerine de bu konu içerisinde yer verilmiştir.  Birinci bölüm içerisinde hem ulusal hem de uluslararası bağlamda Göç olgusunun tarihsel süreci anlatılmıştır ve Türkiye’de göçün hukuksal altyapısı ve tarihsel süreci de ayrı olarak incelenmiştir. Bu bölümde son olarak Lefebvre’nin mekan algısı çerçevesinde göçün mekan algısı üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

 

Çalışmanın ikinci bölümünde Suriyeli sığınmacı/mültecilerin Türkiye’ye etkisi anlatılmış ve Ankara’daki yansımalarından da örnekler verilmiştir. Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacı/mülteci sayısı en son açıklanan verilere göre verilmiş ve sığınmacı/mültecilerin ne kadarının kamplarda ve ne kadarının kamp dışında yaşadığı açıklanmıştır. Kamp dışında yaşayan Suriyeli mülteci/sığınmacı sayısının, Türkiye’de kayıtlı olarak bulunan Suriyeli mülteci/sığınmacı sayısının yüzde 93’ünü oluşturmasından ötürü Suriyeli sığınmacı/mültecilerin kentin sosyo-ekonomik yapısını nasıl etkiledikleri üzerinde durulması da bir zorunluluk haline gelmiştir. Suriyeli sığınmacı/mültecilerin kente ve topluma olan etkilerinden bazıları listelenmiştir. Daha önceden yapılmış çalışmalar çerçevesinde Türk halkının Suriyeli mülteci/sığınmacı algısının ne olduğu ve nasıl şekillendiği de anlatılmaya çalışılmıştır. Türk halkının Suriyeli sığınmacı/mülteci algısını etkileyen faktörlerin neler olduğu da bu bölümde açıklanmıştır. Ana akım medya ve sosyal medya da Suriyeli sığınmacı/mültecilerin hangi metaforlarla nitelendirildiği ve bu nitelemelerin halkın genel algısı üzerinde nasıl bir etki bıraktığı da aydınlatılmaya çalışılmıştır.

 

Üçüncü bölümde göç hareketliliği sonrası mekansal yapının nasıl bir boyut kazandığı anlatılmış ve örneklerle açıklanmıştır.

 

Dördüncü bölümde çalışmanın mihenk taşını oluşturan ve bu çalışmaya özgün bilgiler sağlayan Ankara halkı ile yapmış olduğumuz anket – mülakat çalışması yer almaktadır. Bu bölümde Suriyeli sığınmacı/mültecilerin yoğun olarak bulunduğu şehirler arasında 12. sırada olan ve başkent olma özelliği ile ön plana çıkan Ankara halkının Suriyeli sığınmacı/mülteci konusuna hangi çerçeveden baktığı ve yerel halkın algı çerçevesini etkileyen etmenlerin neler olduğu belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu belirlemeyi yaparken ilk olarak anket – mülakat çalışmasının amacı ve yöntemi belirlenmiştir.

 

Anket – mülakat çalışması Ankara ilinin 5 semtinde gerçekleştirildi, cinsiyet ve yaş dağılımına özen gösterildi. Ayrıca meslek gruplarına ve eğitim durumuna göre de sınıflandırılma yapıldı. Anket – mülakat çalışmasından elde edilen sonuçlar açıklandı ve bu sonuçlar meslek gruplarına göre sınıflandırıldı. Ayrıca anket – mülakat çalışmasının sonuçlarının daha anlaşılır olması amacıyla grafiklerle desteklendi. Bu bölümü devam eden aşamada yapılan çalışmadan çıkan sonuçlara dair çözüm önerilerinde bulunuldu.

 

Beşinci bölümde de çalışmanın geneliyle ilgili bir değerlendirme ve politika önerileri yapılmıştır. Çalışmadan çıkarılan genel sonuç incelenmiş ve en sonda kullanılan kaynaklar verilerek çalışma sonlandırılmıştır.

 

(Raporun tamamını PDF formatında indirmek için tıklayınız.)