Kurumsal

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ANALİZLER MERKEZİ - TÜRKSAM

Dünyanın oldukça önemli bir coğrafyasında bulunan Türkiye’nin karşılaştığı hayati sorunların sağlıklı teşhis edilmesinde, analiz ve değerlendirmelerde bulunulmasında yaşanan sıkıntılar ortadadır. Özellikle, Türkiye’nin menfaatlerinin korunacağı çözümler üretilmesinde, karar alıcılara destek olmak ve yaşanan sorunların öncelikle Türk karar alıcıları ve Türk kamuoyu olmak üzere bütün dünya tarafından anlaşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla bağımsız araştırma merkezlerine büyük görevler düşmektedir.

Türkiye; son yirmi yılda iyice belirginleşen küresel anlamda yeni siyasal atmosferin yansımasıyla birlikte, stratejik konumunun kaçınılmaz zemininde, merkezi ve milli niteliğini korumak, çok daha aktif olmak ve dinamik reflekslerde bulunmak zorunluluğu içine girmiştir. Çünkü Balkanlar’ı Akdeniz ve Orta Doğu’yla, Karadeniz’i Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya’yla buluşturan bu coğrafya; Soğuk Savaş sonrasının güçler çatışması yanında, küresel ve/veya bölgesel güç olma çabalarının da uygulama alanı olarak belirginleşmiştir.

Enerji ve su kaynaklarına, yeni pazar ve piyasa arayışına dayanan egemenlik çatışması, Soğuk Savaş sonrası dönemin uluslararası politika üzerindeki yansımalarını gözler önüne sermektedir. Bu yansıma da; Türkiye’nin, Soğuk Savaş sonrasına ilişkin yeni rol ve kimliğinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu rol ve kimlik, Türkiye’nin; tek seçenekli değil, çok seçenekli; etkilenen değil, etkileyen; kanat ülke değil, merkez ülke; köreltici, daraltıcı, uysal değil, genişletici, üretici, yaratıcı, aktif ülke; sadece potansiyel bir bölgesel güç değil, aktif bir bölgesel güç; kısa dönemli değil, uzun dönemli stratejik öngörü; silah pazarı olmuş bir ülke değil, milli savunma sanayisi olan bir ülke ve sadece günü yaşayan değil, geleceği tasarlayan bir ülke olmasını gerekli kılmaktadır.

Türkiye; jeopolitik konumu, binlerce yıllık devlet geleneği, güçlü kültürünün sağladığı birikimi; zengin doğal kaynakları; akılcılık ve bilimsellik ilkelerinin ışığında yetiştirdiği nitelikli insan gücüyle yeni olanaklar yaratabilecek bir potansiyele sahiptir. Türkiye’nin, tarihi ve kültürel bağları ile Balkanlar, Kafkasya, Avrasya, Güney Asya ve Ortadoğu’da lider bir ülke olma zamanı gelmiştir. Bunun yolu ise; topluma, bilgi birikimine dayanan milli bilinci yerleştirmektir. Milli bilinçten yoksunluk, milli strateji ve politikadan yoksunluğu yarattığı gibi gelecek güvencesinin yitirilmesine de yol açmaktadır. Gelecek güvencesinin sağlanmasında ise planlamanın ve ekonomik kalkınmanın önemi unutulmamalıdır. “milli bağımsızlık” ve “milli egemenlik” temeline dayalı bir Türkiye tasarımının gelecek öngörüsü; milli bilinç, strateji ve politikaların üretilmesinden geçmektedir. Bu boyut, Türkiye’nin diğer uluslararası ve/veya uluslar üstü aktörlerle aynı zeminde buluşmasının temel koşuludur.

21. yüzyılın küreselleşme süreci; başlangıcına göre daha hızlı, daha acımasız olacak ve ulus devletlerin yapılarını koruma mücadelelerine ya da parçalanma sancılarına eşlik edecektir. İşte bu süreçte, Türkiye’nin, merkezi/milli (üniter) yapısını koruması ve laik, demokratik bir devlet olarak muasır medeniyetlerin üzerine çıkabilmesi; ileriye dönük, uygulanabilir ve akılcı politikalar üretilmesiyle mümkün olacaktır.

Geleceğe yönelik olarak tasarlanan kısa, orta ve uzun vadeli politikalar; bu alanda uzmanlaşan devlet kurumları ile stratejik araştırma merkezleri gibi sivil toplum kuruluşlarının birlikte ve/veya birbirinden bağımsız olarak yürüttükleri çalışmalar aracılığıyla üretilecektir. Böylece, toplumda milli bilinç desteklenerek, küreselleşme sürecinde öz niteliklerin korunması sağlanacaktır. İşte bu yüzden,Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi TÜRKSAM,2004 yılında kurulmuştur. Uluslararası ilişkiler alanında çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşu olarak TÜRKSAM, Sivil Topluk Kuruluşu (STK) statüsünde kurulmuş olup kendi gelirlerini kendisi yaratmaktadır. Dolayısıyla TÜRKSAM herhangi bir şirket, topluluk, cemaat ve/veya devlet ile organik-inorganik bir bağ içerisinde değildir.

 

TÜRKSAM’ın Vizyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve yurttaşlarının refahının sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla; bölgesel ve Türkiye’yi doğrudan-dolaylı ilgilendirebilecek bölge dışı siyasi-ekonomik-teknolojik-askeri-dini ve sosyokültürel gelişmeleri yakından izlemek, bu gelişmeler doğrultusunda karar vericilere yardımcı olabilecek güvenlik ve dış politika seçenekleri sunmak, kamuoyunu aydınlatmaya yardımcı olmaktır.

 

Çalışma Alanları

TÜRKSAM, yukarıda belirtilen ülküye uygun faaliyetler yürütebilmek maksadıyla, aynı amaca yönelik iki farklı çalışma alanı belirlenmiş olup, bunlar şöyledir:

 1. Tema Kapsamlı Çalışmalar
  1. Enerji, enerji güvenliği, enerji hatları, enerji stratejileri
  2. Terör, güvenlik politikaları, iç güvenlik, deniz haydutluğu, Siber-terör
  3. Etnik ve dini çatışmalar
  4. İttifaklar, ittifak içerisinde ilişkiler
   1. NATO, AGİT, AKKA gibi savunma ve silahlanmanın kontrolüyle ilgili ittifaklar
   2. AB-BAB-AGSP-AGSK
   3. Diğer ittifaklar (KGÖ, ŞİÖ vb)
   4. Savunma örgütü dışındaki diğer örgütlenmeler (BM, UAD, IMF, Dünya Bankası, İKÖ, KEİT, EİT, Arap Birliği, NAFTA, Akdeniz Diyalogu vb.)
  5. Silahlanma, savunma sanayi ve silahsızlanma
  6. Genel jeopolitik, strateji ve güvenlik politikası (Uzay jeopolitiği dahil)
  7. Çevre ve iklim değişikliği
  8. Kültür ve kültür stratejileri
  9. Muhtelif konular (1915 Ermeni göçü, Patrikhane-Ruhban Okulu ile ilgili diğer konular)
 2. Saha Kapsamlı Çalışmalar
  1. Slav coğrafyası ile ilgili çalışmalar
   1. Rusya, Türkiye-Rusya ilişkileri
   2. Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya
   3. Karadeniz bölgesi
  2. ABD, ABD-Türkiye ilişkileri
  3. AB, AB-Türkiye İlişkileri
  4. Kafkaslar
   1. Azerbaycan
   2. Gürcistan
   3. Ermenistan (Ermeni Sorunu)
   4. Kuzey Kafkasya
  5. Türkistan ile ilişkiler
   1. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan
   2. Avrupa’daki Türk dünyası (Bulgaristan, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, Fransa, İsviçre vb.)
  6.  Balkanlar ve Kıbrıs
   1. Yunanistan
   2. Kıbrıs
   3. Balkanlar (diğer)
  7.  Orta Doğu
   1. İran
   2. Irak
   3. İsrail, Arap-İsrail Çatışması
   4. Suriye-Lübnan-Ürdün-Mısır
   5. S. Arabistan, Körfez ülkeleri
   6. Kuzey Afrika ülkeleri
  8.  Güney Asya
   1. Afganistan
   2. Pakistan
   3. Hindistan
   4. Bangladeş-Srilanka
  9.  Uzak Doğu
   1. Çin
   2. Tayvan
   3. Japonya
   4. Kuzey/Güney Kore
  10. Latin Amerika
  11. Diğer (Avustralya, Büyük Okyanus)

 

TÜRKSAM’ın Hedef ve İlkeleri

Kuruluş felsefesinde Türkiye’nin bugün ve geleceğe yönelik politikalar üretmesine katkıda bulunmak iradesiyle yola çıkan TÜRKSAM, yazılı, görsel ve işitsel verilerden yararlanarak, Türk Dış Politikası’nın sağlam temellere oturtulması ve uluslararası alanda istikrarlı bir yol takip edilmesi doğrultusunda bir istek ve heyecan taşımaktadır.

TÜRKSAM, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik konular üzerine stratejiler üreterek, Türkiye’nin geleceği için bunları paylaşmayı hedeflemektedir. Temel ilke olarak, ideolojik tutum ve önyargılı yaklaşımdan uzak bir çizgiyi benimseyerek; bilimsel teorik temelli, gerçekçi stratejik açılımları, somut bilgiye dayanan değişik karar seçenekleri ve etkili çözümleri, gerek karar alıcılara gerekse kamuoyuna çeşitli şekillerde sunmayı hedeflemektedir. Çeşitli araştırma alanları ve enstitüleriyle TÜRKSAM, Türkiye’nin içersisinde bulunduğu coğrafyadaki güçlü ve zayıf yanları, karşı karşıya bulunduğu fırsat ve riskleri tartışma, yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirme ve karar alıcılara farklı strateji seçenekleri sunma hedefi içerisindedir. Bu yüzden TÜRKSAM, Türkiye ile ilgili, her yeni analitik fikir ve her türlü bakış açısına açık bir anlayışa sahiptir.

TÜRKSAM; bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’yi ilgilendiren konular üzerine düzenleyeceği jeopolitik tartışmalar, bilgilendirme toplantıları, beyin fırtınaları, seminerler, paneller, devlet adamlarının, bürokratların, akademisyenlerin, stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve STK temsilcilerini davetle onların bilgi ve düşüncelerinden Türk kamuoyu ve karar vericilerinin paylaşmasına yardımcı olmayı, bunlara ilaveten konferanslar ve periyodik olarak çıkaracağı dergi, bülten, rapor, kitap vb. yayınları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve kararlı adımlarla, gelecekte dünya ülkeleri arasında tavizsiz ve daha etkin bir konumda yer alabilmesine katkıda bulunmayı ve hız kazandırmayı temel ilke edinmiştir.

Tüm bu faaliyetler içerisinde, açılan “staj programları” ile Türkiye’nin geleceği olan genç araştırmacıların da konularının uzmanları tarafından yetiştirilmesi yine TÜRKSAM hedefi olarak belirlenmiştir.

TÜRKSAM açılımında da kullandığı gibi olayların tanımlanması yerine analiz ağırlıklı bir çalışma düşüncesini ön planda tutan çalışma disiplinine sahiptir.

TÜRKSAM çalışmalarında İngilizce kaynaklardan süzülüp gelen bilgilerden ziyade orijinal ve yerel bilgileri küresel bakış açısıyla değerlendiren bir düşünce kuruluşudur.

 

TÜRKSAM’ın Finans Kaynakları

TÜRKSAM kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. TÜRKSAM çalışmalarını aşağıda sayılan kaynaklardan sağlanan finansman ile yürütmektedir:

 • Üyelerden sağlanan aidatlar
 • Bağışlar
 • Kamu ve özel sektöre yaptığı projeler
 • Danışmanlık hizmetleri

 

TÜRKSAM hiçbir özel sektör/resmi kurum veya kuruluştan doğrudan finansman sağlamamaktadır. Bütün çalışmaları proje esasına göre yürütülmektedir.

TÜRKSAM sertifika ve staj programlarının yanı sıra, medya sektörü, özel sektör ve kamu kuruluşlarının personellerinin yetiştirilmesi için özel programlar düzenler. Bu çerçevede bireysel ihtiyaçlar da değerlendirme içinde tutulur.

TÜRKSAM’ın hedef ve görevleri içerisinde özel sektör, kamu sektörü ve bireysel ihtiyaçlar için özel araştırmalar ve çalışmalar yapmak da yer almaktadır. TÜRKSAM ilgili (özel/kamu) kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri de sunar.

TÜRKSAM’ın temel prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini desteklemek isteyenler ve bağışta bulunmak isteyenler için işbirliği yapmaya hazırdır. Bu çerçevede TÜRKSAM’ı desteklemenin bir başka yolu da TÜRKSAM yayınlarına reklam vermektir.

 

TÜRKSAM Çalışanları

TÜRKSAM öncelikli çalışma alanlarının dillerini konuşan, ilgili bölgelerde yaşamış/çalışmış uzmanlara öncelik verdiği bir çalışma kadrosuna ve ilgili bölgelerde temsilci (lere) sahiptir.

TÜRKSAM’da tam zamanlı görev yapan uzmanların yanı sıra; anlaşmalı, yarı-zamanlı ve gönüllü çalışanlar da görev yapmaktadır.

TÜRKSAM dünyanın önemli düşünce kuruluşları ile iletişim ve işbirliği yapar.

Logolarımızı Buradan İndirebilirsiniz

.JPG ve .TIF uzantılı logolarımızı yandaki butona tıklayarak indirebilirsiniz.